Over MBM

Over MBM

Visie

Opdrachtgevers

Wie

MBM ADVIES is een onafhankelijk adviesbureau, gespecialiseerd in de ondersteuning bij bouwtechnische- en proces gerelateerde vraagstukken binnen de ontwikkeling, verbouw en renovatie van bouwprojecten.

MBM ADVIES stuurt, begeleidt en controleert het bouwproces en draagt zorg dat u als opdrachtgever tijdens dit proces de regie in handen houdt.

Mijn persoonlijke visie is dat een gedegen betrokkenheid en samenwerking van alle projectleden bepalend is voor een succesvol resultaat.

MBM ADVIES biedt u daarom niet alleen proceskennis maar tevens de bouwkundige expertise om de communicatie en vraagstukken van adviseurs gericht aan te sturen en daarmee in staat complexe vraagstukken in zowel de ontwikkeling en realisatie van bouwprojecten efficiënt aan te sturen.

Voor meer informatie of een oriënterend gesprek sta ik u graag te woord.

De bouwproject manager definieert niet alleen het project, maar is betrokken bij het gehele proces van initiatief tot en met de ingebruikname van het gebouw.
Hij stuurt dat proces, geeft leiding aan alle betrokkenen waaronder adviseurs, aannemers en architecten, behartigt de belangen van de opdrachtgever, berekent en bewaakt de geformuleerde eisen en wensen en zorgt daarmee voor een efficiënte samenloop van de aspecten Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie.

De bouwproject manager is als onafhankelijke partij in staat de zakelijke aspecten op zich te nemen en hij weet de deeltaken van de partners in het bouwproces goed op elkaar aan te laten sluiten.

MBM Advies treedt op als gesprekspartner en vertrouwenspersoon namens de opdrachtgever en stuurt aan op het beoogde projectresultaat.

De bouwprojectmanager kan gezien worden als de dirigent voor het team en draagt zorg voor een optimale teamgeest en motivatie. Belangrijk is dat de bouwproject manager inzicht heeft in het krachtenveld in en om het project en moet daarop adequaat kunnen handelen. Hij richt zich daarbij voortdurend op de omgeving en houdt met voortschrijdend inzicht rekening met de belangen van betrokkenen.

Niet alleen het tijdelijk aspect, maar ook de diversiteit aan disciplines binnen het bouwproces en de vaak eenmalige samenwerking tussen projectbetrokkenen eisen aandacht en een efficiënte inzet van middelen. Daarbij staat een project nooit op zichzelf en ondervindt altijd invloed van zijn/haar omgeving.

De verwevenheid van ontwerp en realisatie aspecten binnen het bouwproces en in het bijzonder die van de beheersaspecten Tijd, Geld, Kwaliteit, Informatie en Organisatie is zo groot dat een beslissing van één van de partijen direct een gevolg heeft voor de andere partijen.

Samenwerken is de sleutel voor een succesvol project resultaat.
Een goede samenwerking tussen de verschillende projectleden is van even groot belang voor een succesvol projectresultaat dan de inzet van kennis en expertise. Niet alleen de belangen van de opdrachtgever, maar ook die van de projectadviseurs en belanghebbenden uit de directe projectomgeving dienen in ogenschouw genomen te worden. Dat kan alleen indien alle projectleden zich mede verantwoordelijk voelen voor het te bereiken eindresultaat en daarmee ook voor het werk van een medeadviseur.

‘Bouwen is samenwerken!’

Betrokkenheid staat voor een gezamenlijke inspanning en verantwoordingsgevoel.
Niet alleen een gedegen betrokkenheid van de bouwprojectmanager met het project, maar ook de betrokkenheid van de verschillende adviseurs is maatgevend voor het eindresultaat. Betrokkenheid betekent hierbij openstaan, aanspreekbaar zijn voor wat de medeadviseurs bieden of vragen en vervolgens een gezamenlijke inspanning leveren.

De bouwproject manager geeft leiding door aan te sturen op een gezamenlijke inspanning en verantwoordingsgevoel bij de projectleden.

Opdrachtgevers variëren van projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren, beleggers, verenigingen van eigenaren tot particulier initiatiefnemers in de zowel de zakelijke en particuliere sector….nationaal en internationaal.

Geboren in ’67. Na een opleiding bouwkunde aan de TU Delft, 20 jaar werkzaam geweest als projectleider, bouwmanager en bureaumanager bij diverse facilitaire en architectenbureaus in de bouwsector. Ervaring verworven in groot- en kleinschalige utilitaire projecten, woningbouw, interieur- en renovatiewerken. In 2007 gestart met MBM ADVIES.

 • Onafhankelijk.
 • integrale inhoudelijke kennis van bouwen en het bouwproces.
 • Communicatief.
 • Innovatief en oplossingsgericht.
 • Coöperatief en samenwerkingsgericht.
 • Persoonlijke betrokkenheid.
 • Zakelijk en omgevingsbewust.
Elkaar willen begrijpen, is niet alleen luisteren naar wat iemand vertelt, maar naar wat iemand bedoelt!

“Een planmatige aanpak is een goed instrument om de complexiteit van een project hanteerbaar te maken en helpt bij het tot stand komen van het beoogde projectresultaat. Hierbij dient de projectmanager niet alleen de vooraf afgebakende wensen en eisen in beeld te houden, maar zich vooral ook te richten op het vraagstuk ‘waarom‘.”

Doel:  Op zoek naar uitdagende, complexe projecten en bijdragen in het creatieve proces genaamd ‘bouwen‘.

Diensten

MBM ADVIES richt zich op het managen van bouwprojecten, de bouwtechnische begeleiding en directievoering.

De kwaliteit van deze dienstverlening is gericht op een persoonlijke betrokkenheid gecombineerd met inventiviteit, creativiteit en een zakelijke aanpak. Daarbij ondersteund door een unieke bundel van kennis en ervaring.

In de rol van bouwmanager richt MBM advies zich op het professioneel managen van het bouwproces van A tot Z. Daarbij adviseert MBM advies de opdrachtgevers vanaf het opstarten van bouwprojecten tot en met de ingebruikname en adviseert met betrekking tot alle activiteiten die voor de totstandkoming van het project noodzakelijk zijn.

Primaire taak is het project structureren, organiseren, coördineren, controleren, evalueren en daarmee beheersbaar maken.

Belangrijkste activiteiten:

 • Activiteiten initiëren.
 • Opstellen van plannen voor Tijd, Geld, Kwaliteit, Organisatie en Informatie.
 • Inhoudelijke coördinatie.
 • Monitoren op uitvoering van gedefinieerde activiteiten.
 • Voortgang bewaking op de aspecten Tijd, Geld, Kwaliteit, Organisatie en Informatie.
 • Vergaderingen voorzitten en uitschrijven.
 • Project betrokkenen informeren.
 • Project betrokkenen motiveren.
 • Opstellen van voortgangsrapportages en/of beslisdocumenten.

Design management richt zich op het ontwikkelen en bewaken van de kwaliteit van het ontwerp. Hierbij rekenign houdens met de relatie tussen tijd, geld en kwaliteit. Door een actieve bijdrage in het ontwerpproces, kan MBM advies de door u beoogde kwaliteit waarborgen.

Met een architectuur achtergrond en ontwerp affiniteit kan MBM advies deze rol naast de projectarchitect opnemen en uw belangen behartigen  rekening houdende met de technische mogelijkheden, de planning en het budget.

Design management maakt een integraal onderdeel uit van bouwmanagement.

MBM advies kan voor u in iedere fase van het project een gedetailleerde raming/begroting aanleveren. Variërend van kengetallen ramingen, elementen ramingen, tot begrotingen van bouwkosten en de beoordeling van aannemingsbegrotingen bij aanbestedingsproceduren.

Deze inzage in kosten geeft u de mogelijkheid om beleidsmatig aan te sturen op mogelijke kostenbesparende maatregelen c.q. alternatieven. Doel is het bereiken van een optimale kosten/kwaliteitsverhouding.

Bouwkosten management maakt vaak een integraal onderdeel uit van bouwmanagement.

In de rol van de directievoerder treedt MBM advies op als uw vertegenwoordiger tijdens de realisatie van het werk tot ingebruikname van het project. Daarbij ziet de directievoerder toe op het naleven van contractuele afspraken door aanneming en adviseurs, coördineert en adviseert bij de uitvoering  m.b.t. bouwtechnische vraagstukken en de financiële afwikkeling.

Kerntaak van de directievoerder is toezien op de gecontracteerde afspraken en de uitvoering conform de vastgestelde beheersaspecten Tijd, Geld en Kwaliteit. De directievoerder draagt zorg voor een eenduidige communicatie tussen de betrokken partijen en de projectadministratie.

Activiteiten:

 • Informatie beheren en documenteren.
 • Opstellen van financiële rapportages.
 • Voorzitten van (bouw)vergaderingen, bewaken van de voortgang, uitvoering, kwaliteit en budget.
 • Aansturen van realisatiebetrokkenen, waaronder aannemers en adviseurs.
 • Bouwtechnische ondersteuning en advisering bij vraagstukken aan opdrachtgever

Boudens een rol als bouwmanager of directievoering biedt MBM advies ook bouwtechnische ondersteuning  bij het opstellen en toetsen van bestek en bestektekeningen, haalbaarheidsonderzoeken en het controleren van ontwerpopgaven op volledigheid en risico’s in alle fasen van het bouwproces.

Primair ligt de taak bij de ondersteuning van de besluitvormingen en het aanleveren van inhoudelijke kennis en expertise.

Activiteiten:

 • Toetsingen op wet en regelgeving. WABO en WRO
 • Aanvragen van vergunningsprocedure.
 • Toetsingen op bouwbesluit en gebruiksmeldingen
 • Aanbestedingen.
 • Tekenwerken.
 • Bouwkundige Inspecties.
 • Toezicht.
 • Opleveringen.
 • Nazorg.

Bouwtoezicht omvat de dagelijkse controle op de uitvoering, van start van de bouw tot en met de oplevering en aanvaarding door de opdrachtgever. Deze advieswerken worden vaak onder regie van een directievoerder verricht waarbij de directievoerder de eindverantwoordelijke is voor het bouwtoezicht en leiding geeft aan de toezichthouder(s).

Bouwtoezicht is gericht op behoud van kwaliteit.

Activiteiten:

– (dagelijkse) controle op locatie
– controle op toepassing materiaal en uitvoering methodiek volgens bestek afspraken.
– ondersteuning en advisering bij uitwerken en beoordelen van alternatieven tijdens uitvoering
– verslaglegging en rapportage opnamen, voortgang.

Waarom MBM

Toegevoegde waarde

Samenwerken

Feiten

MBM ADVIES als bouwprojectmanager stuurt aan op een professionele en planmatige aanpak en biedt u de expertise en kennis om de regie van het bouwproject in handen te houden.

Het managen van een bouwproject wordt vaak in eigen beheer opgepakt of aan een architect danwel aannemer opgedragen. Ervaring en cijfers wijzen uit dat het maar al te vaak hapert in de communicatie en kennisuitwisseling en leidt tot onnodige kosten en verlies van kwaliteit.

Als onafhankelijke partij ben ik voor u in staat de bouwtechnische en zakelijke  aspecten op mij te nemen en weet de deeltaken van de partners in het bouwproces goed op elkaar aan te laten sluiten. Het managen start bij het definieren van het project en duurt voort gedurende het gehele proces van initiatief, ontwerp, aanbesteding, uitvoering tot en met de ingebruikname van het gebouw.

Deze aanpak is niet duurder, kost niet meer tijd, maar bespaart u onkosten en draagt  zorg voor een project binnen tijd, budget en beoogde kwaliteit. 

Bouwprojectmanagement is het sturen, begeleiden en controleren van het proces rondom de ontwikkeling en realisatie van een bouwproject.  MBM ADVIES draagt zorg dat u als opdrachtgever inzicht, duidelijkheid en controle krijgt over het bouwproces.

Bouwen blijft bovenal samenwerken.

Het bouwproces vandaag de dag kenmerkt zich door een grote diversiteit aan vereiste disciplines.  MBM ADVIES biedt niet alleen een gedegen overall kennis van deze disciplines, maar weet door een juiste inzet van externe expertise in zowel de ontwikkeling- en de realisatiefase complexe vraagstukken efficiënt aan te sturen.

MBM advies bouwt continue aan zijn relaties. Op deze wijze creëert MBM advies de juiste basis voor een perfecte samenwerking.

Het bouwproces is vandaag de dag meer dan alleen een technische aangelegenheid. Tal van andere aspecten spelen een belangrijke rol bij een succesvol resultaat en het behalen van gestelde doelen.

De rol van architect als bouwheer heeft vanwege de toenemende complexiteit van bouwprojecten plaats gemaakt voor onafhankelijke bouwadviseurs binnen het bouwproces. Hierbij wordt van deze adviseurs een gezamenlijk inspanning verwacht in een vaak unieke context.

Bij de begeleiding door individuele adviseurs is dan ook geen sprake van een volledig onafhankelijke behartiging van de belangen van de opdrachtgever. Architect en bijvoorbeeld de makelaar hebben immers naast het belang van hun cliënt ook belang bij het maken van een fraai ontwerp, respectievelijk de verkoop.

Binnen het bouwproces blijft de opdrachtgever in beginsel de risicodragende partij. Dit is een belangrijke reden voor één aanspreekpunt, zijnde een onafhankelijk adviseur met inhoudelijke kennis die ook zorg draagt voor het aansturen van de project processen (beheersaspecten) binnen het proces.

Ervaring leert dat men binnen het bouwproces te weinig onderling communiceert. Dit wordt o.a veroorzaakt door de vele betrokkenen, de tijdsdruk en individuele belangen en achtergronden van betrokkenen. Dit vertaalt zich vaak in een inefficiënte werkwijze en daarmee onnodige projectkosten.

Deze kenmerken eisen daarom een heldere en eenduidige communicatie door de bouwmanager. Niet alleen een duidelijke uitwisseling van informatie, maar ook aandacht voor het relationeel aspect van onze communicatie draagt bij aan een efficiënt proces. ‘Tenslotte is bouwen samenwerken.’

Werken met de juiste documenten en laatste gegevens is essentieel in een complexe omgeving als het bouwproces. Mede door deze complexe omgeving is behoudens de inzet van de juiste inhoudelijke kennis, communicatie en controle op de beheersaspecten Tijd, Geld en Kwaliteit, een juiste uitwisseling van gegevens tussen de projectbetrokkenen en de administratie van afspraken is van belang voor het te behalen projectresultaat.

De bouwprojectmanager draagt zorg voor een juiste administratie en informatie uitwisseling waaronder financiële rapportages, verslagleggingen, project reviews, beslisdocumenten, project audits, archivering, etc.

Op hoofdlijnen is bouwprojectmanagement het sturen, begeleiden en controleren van het proces rondom de ontwikkeling en realisatie van een bouwproject. Door middel van projectmanagement krijgt de opdrachtgever inzicht, duidelijkheid en controle over het bouwproces.

Bouwprojectmanagement leidt tot een beheersbaar en efficiënt projectverloop en een betere samenwerking tussen de projectbetrokkenen.

Bouwprojectmanagement door MBM ADVIES verdient zichzelf terug.

Infographic MBM

Verantwoording en procesbeheersing

Drukwerk

Projecten

Herontwikkeling

Interieur

Onderhoud & renovatie

Private Woningbouw

Studie

Contact